Selecteer een pagina

Wiskundeles van een eerstegraads bevoegde wiskundedocent

Voor heel Limburg

Wiskundebijles

 

Wiskunde(- en reken)bijles van eerstegraads bevoegde wiskundedocent Rik Golsteijn is een effectieve manier om grote stappen vooruit te maken. Zoek niet verder naar goedkope studenten ed., maar maak direct de beste keuze: heel veel leerlingen hebben de afgelopen 10 jaar met groot succes wiskundebijles bij hem gevolgd en uiteindelijk het diploma of een tentamen behaald op alle niveaus.
Moet er een achterstand weggewerkt worden of kun je gewoon wat extra ondersteuning gebruiken? Rik schrijft speciaal een programma naar jouw wensen en mogelijkheden.
Basisonderwijs (rekenen), voorgezet onderwijs van VMBO, HAVO tot VWO (zowel uit Nederland als België), MBO, HBO, universiteit, het is allemaal mogelijk bij Rik!
Eveneens zijn er ook altijd mogelijkheden om “bij te werken” tijdens een vakanties.
Zijn er speciale zaken waar Rik rekening meer moet houden (bv. dyslexie, concentratieproblemen) geef dit dan ook gerust aan. Rik heeft hier voldoende ervaring mee.

De bijlessen vinden doorgaans in de avonduren plaats, maar ook eventueel in het weekend, in een vakantie, of op andere geschikte momenten. Rik staat momenteel enkele dagen ook gewoon voor de klas in het HBO, maar heeft ook ongeveer 10 jaar ervaring in het middelbaar onderwijs. Rik werkt niet met contracten of met een minimaal aantal bijlessen dat dient afgenomen te worden. Alles is mogelijk: incidenteel of met vaste regelmaat. Elke maand wordt het factuurbedrag berekend op basis van het aantal bijlessen van de voorgaande maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren. Starten en stoppen kan op elk moment: wiskundebijlessen zijn zonder opzegtermijn.

Start nu met het halen van goede punten voor wiskunde en krijg het plezier in dit vak weer terug!

Rik Golsteijn bevoegd wiskundeleraar

Tarieven

 

Bijles op de leslocatie in Echt

Standaard tarief voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit.
1 leerling:          € 42,50 per (klok)uur
2 leerlingen:      € 25,00 per leerling per (klok)uur

 

Bijles aan huis

Dit is altijd in overleg! Deze optie is niet altijd mogelijk in de agenda van Rik.
Indien wel mogelijk dan worden er voorrijkosten toegevoegd aan de prijs van de bijles.
Gemeente Echt-Susteren/Maasgouw: eenmalig € 7,50 per bijles, ongeacht lengte van de bijles.
Andere gemeenten in Limburg: in overleg.

Contactgegevens en aanmelden:

Post- en leslocatie:
Wiskundesteun
Brugweg 7
6012 TE  ECHT

Docent:
H.A. Golsteijn MEd

Telefoon:
0475-480912

E-mail:
info@wiskundesteun.nl

Kvk-nummr:
72165278

Aanmeldformulier

Maak een keuze

Algemene voorwaarden

 

Bijlessen kunnen incidenteel of voor langere tijd en op vaste tijdstippen afgesproken.  Elke maand wordt het factuurbedrag berekend op basis van het aantal lessen van de voorgaande maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren.

Een privébijles is bedoeld voor 1 leerling, duurt normaliter 1 klokuur, kost € 42,50 en vindt plaats op de leslocatie Brugweg 7 in Echt.
Bijles aan 2 leerlingen kost € 25,00 per klokuur per leerling

Bijles aan huis in Limburg is ook mogelijk voor volgende toeslagen per bijles:
Gemeente Echt-Susteren/Maasgouw: € 7,50 per bijles
Andere plaatsen in Limburg: indien mogelijk: prijs in onderling overleg.

Nieuwe tarieven kunnen elk jaar op 1 januari of 1 september ingevoerd en minstens 3 maanden vooraf vermeld op de website van Wiskundesteun.

Het volgen van bijlessen zal de kans op betere resultaten sterk vergroten. Ondanks zorgvuldige uitvoering van de bijlessen kan Wiskundesteun echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van proefwerken, toetsen, testen, tentamens en/of (eind)examens van derden, andere opleidingsinstituten en/of scholen.

Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders kan het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht worden.

Wiskundesteun zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wiskundesteun conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Wiskundesteun neemt de AVG in acht. Leerlingen en ouders hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en hebben het recht eventuele correctie of verwijdering door te voeren. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Wiskundesteun is gesloten. Wiskundesteun behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van bijvoorbeeld fraude of misbruik.

Bij ziekte en/of verhindering van de docent zal Wiskundesteun (voor zover mogelijk) voor een gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Wiskundesteun de leerling en/of ouders zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve datum komen om de gemiste bijles in te halen. In geval van ziekte en/of verhindering van de docent heeft de leerling geen recht op een (schade)vergoeding. Wiskundesteun zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende bijles.

Klachten over de uitvoering van een bijles moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wiskundesteun. Klagen binnen 10 dagen is in elk geval tijdig. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de leerling/ouders zijn of haar rechten ter zake verliest. Indien een klacht naar het oordeel van Wiskundesteun gegrond is, dan zal Wiskundesteun de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen bijlessen niet meer mogelijk blijkt, dan zal Wiskundesteun slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door leerling/ouders betaalde bedrag waarvoor geen bijlessen of meer geleverd kunnen worden.

Met het oog op orde en rust is de leerling verplicht aanwijzingen van de bijlesdocent terstond op te volgen. Indien gedragingen van de leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de leerling de aanwijzingen bijlesdocent niet opvolgt, heeft deze het recht de bijles te stoppen en eventueel de leerling de toegang tot de lesruimte te ontzeggen. Deze ontzegging geldt voor de rest van deze dag en geschiedt zonder restitutie van betalingen. In dit geval heeft Wiskundesteun het recht om het resterende deel van afgesproken bijlessen te staken.